Terms

Podmienky použitia web stránky

Pre Organizátorov

Akceptácia podmienok použitia web stránky

Úvod

Vitajte na stránke AllFestivals.com. Tieto Podmienky použitia (ďalej len „PP“) spolu s dokumentmi ktoré sú v nich zmienené upravujú všetky možnosti použitia stránky AllFestivals.com (vrátane domény a jej poddomén), pričom upravujú ich použitie pokiaľ ste v pozícii Organizátora (v zmysle nižšie uvedenej definície). Podmienky použitia taktiež upravujú možnosti využitia služieb poskytovaných a prevádzkovaných občianskym združením TUR (“TUR”), súhrnne nazývané „Služby“.

Prosím prečítajte si tieto PP pozorne, než začnete používať web stránku. Použitím akejkoľvek časti Služieb, alebo návštevou Webstránky súhlasíte so všetkými Podmienkami použitia tu zverejnenými, ako aj s ďalšími pravidlami, politikami a procedúrami, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na tejto stránke občianskym združením TUR. Ak nesúhlasíte s akýmikoľvek pravidlami, politikami a procedúrami, nepoužívajte naše Služby, nepristupujte k nim a vyhnite sa použitiu našej web stránky. Tieto PP strácajú platnosť v prípade, že bola zverejnená ich novšia verzia. PP môžu byť na mieru upravené iba prostredníctvom písomnej zmluvy, alebo písomného dodatku k týmto PP, pričom tieto dokumenty musia byť podpísané občianskym združením TUR. Ustanovenia písomnej zmluvy, alebo jej dodatkov, sú týmto PP nadradené.

Definície a vysvetlenie pojmov

 • “My” znamená TUR. Výrazy “Nás” a “Náš” sú vnímané ako ekvivalent.
 • “Návštevník” je osoba navštevujúca stránku AllFestivals.com s cieľom zobraziť, prezerať, alebo vyhľadávať informáciu a/alebo Služby. Návštevník môže byť hosť, alebo registrovaný používateľ.
 • “Organizátor” je fyzická, alebo právnická osoba, organizujúca Festival, alebo konajúca s vedomím a zvolením organizátora Festivalu.
 • “Festival” znamená zábavný, športový, alebo kultúrny festival, zahŕňajúci mimo iného koncertné, športové, filmové, divadelné, komunitné, spoločenské, tradicionalistické a/alebo hudobné podujatie na ktorom vystupuje viac interpretov a o ktorom portál AllFestivals informuje a prezentuje ho.
 • „Príspevok“ akýkoľvek obsah, ktorý Návštevník, Vydavateľ, alebo Organizátor na Webstránke publikuje, vrátane nie však výlučne, obrázkov, videí, článkov, komentárov, diskusných a iných príspevkov a informácií o Festivale.
 • “Služba” znamená službu poskytovanú občianskym združením TUR, jej partnermi, alebo tretími stranami, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s OZ TUR.
 • “Vstupenky” znamená vstupenky, alebo iný druh evidencie (vrátane elektronickej) oprávňujúcej Návštevníka k vstupu na Festival, alebo k využitiu služieb Organizátora Festivalu.
 • “Vy” je Organizátor, alebo ktokoľvek kto podľa nášho rozumného úsudku koná s vašim povolením, alebo vo vašom mene. Výrazy „Vás“ a „Váš“ sú vnímané ako ekvivalent.
 • “Vydavateľ” je fyzická, alebo právnická osoba, publikujúca akékoľvek informácie na web stránke, pričom sa nejedná o kmeňového, alebo externého zamestnanca TUR, ani jeho brigádnika, ani inú osobu publikujúcu v mene TUR.
 • „Webstránka“ stránky AllFestivals.com a súvisiace domény, vrátane všetkých podstránok a poddomén prevádzkovaných občianskym združením TUR.

Zmena Podmienok použitia

Osobujeme si právo, podľa nášho vlastného uváženia zrušiť, alebo zmeniť akékoľvek z ustanovení a pravidiel týchto PP, a to kedykoľvek a bez upozornenia. Je na vašej zodpovednosti, aby ste pravidelne kontrolovali zmeny PP. Nové PP nadobúdajú platnosť okamžite po ich zverejnení na Webstránke. To, že pokračujete vo využívaní našich Služieb po zmene PP znamená, že ich zmenu akceptujete. Ak akákoľvek zmena PP pre Vás nie je akceptovateľná, je len na vašej zodpovednosti, aby ste prestali pristupovať, vyhľadávať, alebo inak využívať naše Služby.

Ak porušíte tieto PP, môžeme ukončiť vaše využívanie tejto Webstránky, obmedziť vaše budúce využitie Webstránky, zrušiť vaše objednávky a/alebo voči vám podniknúť príslušné právne kroky.

Zmena Webstránky a úprava rozsahu Služieb

Snažíme sa udržiavať Webstránku aktuálnu, pričom môžeme zmeniť jej obsah a rozsah Služieb ktoré prostredníctvom nej poskytujeme a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Nezodpovedáme za akýkoľvek dôvod pre ktorý je naša stránka nedostupná v akomkoľvek čase a počas akejkoľvek doby.

Z času na čas, môžeme obmedziť použitie niektorých častí Webstránky, alebo celej Webstránky len pre registrovaných používateľov. Ak vznikne potreba, môžeme pozastaviť prístup na našu stránku, alebo ju navždy zrušiť.

Jazyk

Pre pohodlie Návštevníkov môžeme preložiť tieto PP, podmienky Ochrany súkromia, Obchodné podmienky, alebo ďalšie pravidlá a politiky publikované na tejto Webstránke do iných jazykov. Pokiaľ však bolo zverejnená anglická verzia niektorého z týchto dokumentov, je anglická verzia verziou upravujúcou použitie Služieb a pri akomkoľvek rozpore medzi anglickou a preloženou verziou je smerodajná a rozhodujúca verzia anglická.
Tieto PP upravujú vaše použitie Služieb z pozície Organizátora. PP ktoré sa vzťahujú na Vás a vaše použitie Služieb z pozície Používateľa, Návštevníka, alebo nie-Organizátora sa nachádzajú na stránke: Podmienky pre návštevníkov .

O nás

Webstránka http://www.AllFestivals.com je prevádzkovaná občianskym združením TUR.

Názov spoločnosti: TUR, občianske združenie
IČO: 45755337
Sídlo: Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.
Stanovy TUR boli na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky registrovane dňa 16.10.2015 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-22009.

AllFestivals.com ponúka efektívne nástroje pre registrovaných Organizátorov Festivalov umožňujúce prezentovať ich aktivity, Produkty a Služby alebo dary a príspevky pre Festivaly registrované na tejto Webstránke od Návštevníkov, ktorí chcú tieto Festivaly navštíviť. Organizátori môžu navštíviť Webstránku, publikovať detaily o svojom Festivale vrátane programu, cien a miesta usporiadania.

Ako môžete používať naše Služby

AllFestivals vám týmto garantujú neexkluzívne, neprenosné a nesublicencovateľné právo pristupovať na Webstránku a používať Služby výlučne za účelom prezentácie Festivalu, jeho zviditeľnenia, správy používateľského účtu, sledovania záujmu o Festival, ktorý VY organizujete a ktorý ste zaregistrovali na našej Webstránke v súlade s týmito PP a v rozsahu ktorý povoľujú príslušné zákony a právne ustanovenia.

Nesmiete priamo, ani nepriamo:

 • upravovať, kopírovať, alebo vytvárať deriváty z akejkoľvek časti Služieb, alebo z obsahu Webstránky
 • prevádzať reverzné inžinierstvo, dekompilovať, alebo inak sa pokúšať skúmať zdrojový kód, alebo štruktúru, organizáciu Webstránky alebo Služieb, alebo ich častí
 • požičiavať, prenajímať, distribuovať, alebo používať naše Služby za vlastným komerčným účelom (s výnimkou výberu poplatkov za služby súvisiace s Festivalom ponúkaným prostredníctvom Webstránky v súlade s PP)
 • participovať na akejkoľvek aktivite ktorá prekáža Službám, alebo spôsobuje ich narušenie

Vírusy, „hacking“ a iné útoky

Nesmiete zneužiť Webstránku zavedením vírusov, trojanov, wormov, malware-u, logických bômb, alebo iného materiálu ktorý má zákernú funkcionalitu, alebo je škodlivý. Nesmiete sa pokúsiť získať neautorizovanú kontrolu nad dátami, Webstránkou, nad serverom na ktorom Webstránka beží, alebo nad akýmkoľvek serverom, počítačom, programom, alebo databázou s Webstránkou spojenou.

Porušením tohto ustanovenia spáchate kriminálny zločin v zmysle ustanovení „Computer Misuse Act 1990“. Takúto činnosť nahlásime príslušným úradom a budeme s nimi spolupracovať na odhalení vašej identity. V prípade takejto udalosti bude okamžite zrušené vaše právo naďalej používať Webstránku.

Boli ste poučení, že nezodpovedáme za akúkoľvek stratu, alebo škodu spôsobenú útokmi typu: „distributed denial-of-service“ (DDoS), vírusmi, alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, programy, dáta, dôverný materiál, či osobné údaje, na základe použitia Webstránky, stiahnutia súborov z Webstránky, alebo prostredníctvom web-linkov zverejnených na Webstránke.

Práva a povinnosti Organizátora

Pravidlá pre návštevu Festivalov

AllFestivals.com nie sú zodpovedné za organizáciu a prevádzku Festivalu, nemajú nad ním kontrolu, ani nezodpovedajú za spoľahlivosť, zrušenie, preplánovanie, alebo zmeny programu.

Organizátor je povinný vymenovať všetky podmienky a okolnosti súvisiace s návštevou Festivalu a kúpou Vstupeniek už v čase registrácie Festivalu na Webstránke. Ak uvedené podmienky nie sú kompletné, konzistentné, boli v priebehu predaja Vstupeniek zmenené, alebo bol Návštevník zavádzaný nepravdivými, alebo viacvýznamovými podmienkami, je na výlučnej zodpovednosti Organizátora, aby pokryl akékoľvek a všetky súvisiace náklady ktoré boli zapríčinené zavádzaním, alebo uviedli do omylu Návštevníka.

Práva duševného vlastníctva

Originálny obsah

Sme vlastníkom licencie na všetky práva duševného vlastníctva na Webstránke ako aj na originálny obsah na nej publikovaný. Tento obsah, ako aj samotná Webstránka sú chránené v zmysle medzinárodných dohôd a zákonov upravujúcich Copyright. Všetky práva sú rezervované.

Materiál publikovaný na Webstránke na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva nesmiete bez nášho písomného súhlasu publikovať, ani žiadnym spôsobom využiť na komerčné účely. Bez výslovného písomného súhlasu je zakázané vytvárať odvodeniny diela – prepísaním, modifikovaním, skrátením a úpravou textov, obrázkov, ilustrácií, video, alebo audio sekvencií, či iným spôsobom extrahovať údaje v diele obsiahnuté. Pri zverejnení originálneho diela, alebo jeho odvodeniny je osoba zabezpečujúca zverejnenie povinná:

 1. v printovom médiu uviesť autora originálneho diela a stránku: www.AllFestivals.com ,
 2. v elektronickom médiu uviesť autora originálneho diela spolu s aktívnym odkazom (linkom) na pôvodnú stránku kde bolo dielo uverejnené.
Zakúpený obsah

Webstránka môže obsahovať informácie, fotografie a multimédiá zakúpené od tretích strán, vrátane nie však výlučne fotobánk, videobánk, spravodajských periodík a portálov. Takýto materiál ma nesmie byť použitý za akýmkoľvek účelom bez súhlasu pôvodného vlastníka duševných práv.

Váš obsah

Organizátor sa zaväzuje, že na Webstránke zverejní iba materiál ktorý je plne vysporiadaný z pohľadu autorských, majetkových a licenčných práv. Pod tento záväzok spadá aj súhlas návštevníkov s použitím audio/video materiálu vyhotoveného počas dokumentovaných podujatí. V prípade porušenia tohto záväzku je Organizátor povinný nahradiť akékoľvek a všetky škody, ktoré takýmto konaním vznikli. Za obsah poskytnutý a/alebo zverejnený Organizátorom prevádzkovateľ Webstránky nezodpovedá. Rovnaký záväzok sa vzťahuje na všetky textové a audiovizuálne materiály, ktoré nám Organizátor zašle emailom, alebo poskytne na dátových nosičoch za účelom ich zverejnenia prostredníctvom zamestnancov TUR.

Zaväzujeme sa, že v prípade vznesenia sťažnosti / námietky voči autorskému vysporiadaniu Organizátorom zverejneného/poskytnutého obsahu, budeme Organizátora kontaktovať v najkratšom možnom čase. V prípade potvrdenia námietky bude sporný obsah z Webstránky stihnutý. Zároveň vyhlasujeme, že pri vyšetrovaní takéhoto prípadu poskytneme potrebnú súčinnosť namietajúcej strane a príslušným orgánom, vrátane postúpenia kontaktných údajov Organizátora, predošlej korešpondencie, dostupnej histórie a detailov jednotlivých uploadov na Webstránku.

Organizátor je oboznámený s tým, že TUR pred publikáciou nepreveruje obsah žiadneho Príspevku zverejneného na Webstránku Organizátorom, alebo Návštevníkom a že je naším právom (nie povinnosťou) sledovať, zmeniť, upraviť, alebo zmazať akýkoľvek obsah, či už vcelku, alebo sčasti; pokiaľ je dôvodné podozrenie, že tento porušuje PP, alebo práva tretích strán.

Podmienky pre uverejnenie obsahu

Pri zverejnení vášho Príspevku sa zaväzujete, že:
Obsah príspevku bude:

 • autentický (ak prezentujete názor)
 • presný (v zmysle prezentovaných faktov)
 • v súlade so zákonmi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a krajiny v ktorej sa nachádzate a/alebo ktorej ste občanom

Príspevky nesmú:

 • byť obscénne, útočné, nenávistné, alebo podnecujúce neznášanlivosť
 • obsahovať materiál znevažujúci iné osoby
 • prezentovať sexuálne poburujúci materiál
 • prezentovať, alebo propagovať násilie
 • prezentovať diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, náboženstva, fyzického, alebo psychického obmedzenia, sexuálnej orientácie, alebo veku
 • zavádzať, alebo prezentovať nepravdivé informácie
 • propagovať nelegálne aktivity
 • vyhrážať sa, alebo byť obťažujúce
 • narúšať súkromie iných ľudí
 • narúšať copyright, autorské práva, alebo obchodné značky inej osoby
 • vydávať sa za prevádzkovateľa Webstránky, pokiaľ to nie je pravda
 • zamieňať identitu, vrátane zneužitia prístupu inej osoby a publikácie zo zariadenia inej osoby bez jej povolenia

Spoľahlivosť zverejnených Príspevkov

Komentáre, diskusné a iné Príspevky zverejnené na našej stránke neplnia informačný charakter a nemôžu byť použité ako overený zdroj informácii. Obsah Príspevku je v zodpovednosti autora a My ako prevádzkovateľ Webstránky nenesieme žiadnu zodpovednosť za takéto informácie, ani za žiadnu škodu, ktorú by priamo, alebo nepriamo spôsobili.

Webové odkazy (linky)

Naši partneri môžu poskytovať linky k iným internetovým stránkam, alebo zdrojom. Nakoľko takéto webstránky a zdroje nie sú v správe OZ TUR a nemáme nad nimi kontrolu, Organizátor potvrdzuje že bol oboznámený s tým, že nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu, alebo poškodenie spôsobené nefunkčnosťou týchto linkov pri prezentovaní reklamy, Produktov, alebo Služieb.

Ochrana súkromia

Informácie o Organizátorovi a jeho návštevách Webstránky spracovávame v súlade s pravidlami „Ochrany súkromia & Cookies“ zverejnenými na stránke: Súkromie a Cookies . Použitím Webstránky súhlasíte s týmto spracovávaním a zodpovedáte za to, že všetky vami poskytnuté údaje sú úplné, presné a pravdivé.

Náhrada škôd

Súhlasíte, že Nás odškodníte a zabránite akýmkoľvek škodám (priamym, nepriamym, náhodným, ovplyvnenými inými udalosťami), spôsobeným TUR, jeho pobočkám, zamestnancom, externým spolupracovníkom a partnerom vrátane, nie však výlučne nákladov, cien, nákladov za reklamáciu, právnikov, účtovníkov, advokátov, súdnych nákladov (vrátane arbitrážnych a nákladov na mediátora), za znalecké posudky a dokazovanie tretích strán, pokiaľ tieto náklady, alebo škody vzniknú na základe: vášho obsahu alebo Príspevkov, kvôli vašim zamestnancom, vašim partnerom, riaditeľom a majiteľom vašej organizácie.

Odopretie záruky

Webstránka a jej Služby sú poskytované „v stave v akom sú“ a „ako sú dostupné“. Výslovne odmietame akejkoľvek záruky akéhokoľvek druhu vrátane, ale nie výlučne: predajnosti, bezchybnosti, či vhodnosti pre konkrétny účel. TUR nedáva žiadnu záruku, že Webstránka a Služby splnia vaše požiadavky, nebudú prerušené, budú bezpečné, alebo bezchybné, že výsledky obdŕžané použitím služieb budú presné, alebo spoľahlivé, že Služby splnia vaše očakávania, že akékoľvek chyby budú odstránené. Nie sme zodpovední za obsah, Príspevky, Produkty, Služby, konanie, alebo nekonanie akéhokoľvek používateľa, Návštevníka, Organizátora alebo tretej strany pred, počas, alebo po Festivale a nedržíme žiadnu záruku ani garanciu za žiaden z vyššie uvedených prípadov. Potvrdzujte, že ste boli oboznámení s tým, že TUR negarantuje kvalitu, bezpečnosť , legálnosť zverejnených Festivalov; ani nemá žiadnu kontrolu nad pravdivosťou a presnosťou obsahu a Príspevkov akéhokoľvek používateľa, alebo za schopnosť Návštevníka ukončiť rezerváciu Vstupeniek. TUR sa taktiež zrieka zodpovednosti za akúkoľvek službu poskytovanú treťou stranou. Bez ohľadu na vyššie uvedené nám môžete nahlásiť akékoľvek návrhy a zneužitia v súvislosti s Webstránkou a jej Službami. Je výhradným právom TUR posúdiť tieto nahlásenia a rozhodnúť o krokoch, ktoré je potrebné podniknúť.

Odmietnutie zodpovednosti

TUR, jeho partneri zabezpečujúci platobné transakcie a prevádzkovatelia platobných systémov bez ohľadu na právnu teóriu, zmluvy a pod. nesmú byť za žiadnych okolností zodpovední za akékoľvek škody vrátane nie však výhradne straty profitu, povesti, používateľov, dát, priamych a nepriamych nákladov, za akékoľvek náklady prevyšujúce v súhrnnej sume 150 EUR, za reklamácie daného Organizátora, alebo za akékoľvek udalosti mimo našej kontroly. TUR, jeho partneri zabezpečujúci platobné transakcie a prevádzkovatelia kartových systémov nenesú zodpovednosť za žiaden obsah, Príspevky, ani Služby Webstránky.

Arbitráž a právny systém

Súhlasíte s tým, že akýkoľvek konflikt, sťažnosť, alebo spor týkajúci sa týchto PP, Služieb, alebo Webstránky bude rozhodovaný prostredníctvom nezávislého arbitra medzinárodného arbitrážneho súdu so sídlom vo Viedni (Vienna International Arbitral Centre – VIAC). Arbiter musí uplatniť plavidlá komerčnej arbitráže rakúskej arbitrážnej asociácie (Austrian Arbitration Association – ArbAut) a súd ohľadom arbitrážneho rozhodnutia arbitra môže prebehnúť na akomkoľvek súde v jurisdikcii. Arbitráž musí byť vedená v anglickom jazyku. Boli ste upozornení na to, že na arbitrážnom procese sa nezúčastňuje sudca, ani porota a súhlasíte, že výsledok arbitra je záväzný pre obe strany.

Tieto PP a ich vykonávanie sú navrhnuté a riadia sa podľa zákonov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na čo nemá vplyv prípadný konflikt so znením zákona. Súhlasíte, že sa podriadite výhradnej jurisdikcii súdov Anglicka (UK, Európska únia).

Číslo verzie: v0001.00 -sj
Update zverejnený dňa: 30. novembra 2015

Jakuub12/2/2015